Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Pšawniske zakłady

Organizacija za wěstosć a zgromadne źěło w Europje (OSZE)

Pśi OSZE jo se w lěśe 1992 pozicija Wusokego komisara za narodne mjeńšyny zarědował. Jogo nadawk wobstoj pśedewšym w tom, nastawajuce etniske konflikty jěsno dosć póznaś a prewentiwne napšawy k zadoranju konfliktow na drogu spóraś. Pšawniski zawězujuce dokumenty za šćit mjeńšynow njejo OSZE až dotychměst wobzamknuła. Cłonkojske staty pak su se wót 1996 dojadnali na rěd naraźenjow za šćit a spěchowanje narodnych mjeńšynow.

Wót 2013 jo Astrid Thors (Finska) Wusoka komisarka za narodne mjeńšyny.

Pódla Wusokego komisara za narodne mjeńšyny su Běrow za demokratiske institucije a cłowjeske pšawa (BDIMR), ako centralna institucija we wobcerku “cłowjeskeje dimensije”, ako teke pólowe misije OSZE za pšawa narodnych mjeńšynow wažne. BDIMR źiwa pśedewšym na wuzwólowanja w zwisku z wobźělenim narodnych mjeńšynow. Dalej jo běrow zarědował kontaktowe městno za Sinti a Roma, aby je mjazy drugim sensibilizěrowali za wobźělenje na wuzwólowanju.

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!

24.05.2017

Friesisches Lesebuch durch alle Zeiten

Mehr erfahren

19.05.2017

Änderung des Hochschulgesetzes in Sachsen erleichtert Zugangsbedingungen für sorbische Bewerber des Lehramtsstudiums

Mehr erfahren