Mindretalssekretariat

Hvilke politiske udvalg behandler de politiske spørgsmål vedr. mindretallene?

Forbundsregeringens fuldmægtig for tvangsforflyttede og nationale mindretal

Hvervet som forbundsregeringens fuldmægtig for tvangsforflyttede (Aussiedler) blev oprettet i 1988 og tildelt indenrigsministeriet (”Bundesministerium des Innern”). I 2002 blev dette amt suppleret med en fuldmægtigpost for de nationale mindretal. Siden den 11.04.2018 er Dr. Bernd Fabritius udnævnt til dette hverv.

Mere information

Rådgivende udvalg

Indenfor det tyske indenrigsministerium (Bundesministerium des Innern) sikrer rådgivende udvalg for spørgsmål vedr. det danske mindretal, det sorbiske folk, den frisiske folkegruppe, de tyske sintier og roma og for de nedertyske sproggrupper disse mindretals kontaktmulighed med forbundsrepublikken og den tyske forbundsdag. I alle fem udvalg er formanden forbundsrepublikkens respektive fuldmægtige for tvangsudflyttere og nationale mindretal. Mindretalssekretariatet er permanent deltager som gæst ved alle rådgivende udvalg. Derudover sammensættes udvalgene alt efter den respektive forretningsorden.

Rådgivende udvalg for spørgsmål vedr. det danske mindretal

Det Rådgivende Udvalg har til opgave at forhandle omkring alle de forbundspolitiske spørgsmål, der vedrører det danske mindretal. Udvalget skal sikre kontakten mellem det danske mindretal og Forbundsdagen.

Medlemmerne af rådet er indenrigsministeren (Bundesminister des Innern) og en af dennes statssekretærer, derudover respektive to medlemmer af den Tyske Forbundsdags partier, tre medlemmer af det danske mindretal i Tyskland, foruden den mindretalsfuldmægtige, som repræsentant for delstaten Slesvig-Holsten. Formandsskabet varetages af forbundsrepublikkens fuldmægtig for tvangsudflytterspørgsmål og nationale mindretal.

Rådgivende udvalg for spørgsmål vedr. den frisiske folkegruppe

Det Rådgivende Udvalg har til opgave at drøfte alle de forbundspolitiske spørgsmål, der vedrører det frisiske mindretal.

Medlemmerne af rådet er hhv. en repræsentant for Frasche Rädj - Friesenrat Sektion Nord e.V., Friisk Foriining, Nordfriesischer Verein, Seelter Buund og direktøren for Nordfriisk Instituut, foruden repræsentanter for indenrigsministeriet og for delstaten Nedersachsen og Slesvig-Holsten. Medlemmer af den Tyske Forbundsdag og repræsentanter for indenrigsministeriet kan inviteres med til møderne. Formandsskabet varetages af forbundsrepublikkens fuldmægtig for tvangsudflytterspørgsmål og nationale mindretal.

Rådgivende udvalg for spørgsmål vedr. det sorbiske folk

Det Rådgivende Udvalg har til opgave at drøfte alle de forbundspolitiske spørgsmål, der vedrører det sorbiske folk. 

Medlemmerne af rådet er tre Domowina-udnævnte repræsentanter for det sorbiske folk, foruden en repræsentant for Stiftelsen for det Sorbiske Folk og andre repræsentanter for indenrigsministeriet og for delstaterne Brandenburg og Sachsen. Medlemmer af den Tyske Forbundsdag og repræsentanter fra flere andre forbundsministerier kan inviteres med til møderne. Formandsskabet varetages af forbundsrepublikkens fuldmægtig for tvangsudflytterspørgsmål og nationale mindretal.

Rådgivende udvalg for spørgsmål vedr. de tyske sintier og romaer

Det Rådgivende Udvalg har til opgave at drøfte alle de forbundspolitiske spørgsmål, der vedrører de tyske sintier og romaer.

Medlemmerne af rådet er to repræsentanter for Centralrådet for Tyske Sintier og Romaer, to repræsentanter for Sinti Allianz Deutschland e.V., en repræsentant for Mindretalssekretariatet og derudover repræsentanter for indenrigsministeriet for forbundsrepublikkens kultur og medier og for alle delstatsregeringer. Medlemmer af den Tyske Forbundsdag og repræsentanter fra flere andre forbundsministerier kan inviteres med til møderne. Formanden for rådet er forbundsrepublikkens fuldmægtig for udflytterspørgsmål og nationale mindretal. Det konstituerende møde fandt sted den 18. marts 2015.

Rådgivende udvalg for spørgsmål vedr. den nedertyske sproggruppe

Det Rådgivende Udvalg har til opgave at drøfte alle de forbundspolitiske spørgsmål, der vedrører den nedertyske sproggruppe.

Medlemmerne af rådet er fire repræsentanter Forbundsrådet for Nedertysk (Bundesraat för Nedderdüütsch), foruden repræsentanter for indenrigsministeriet og delstaterne Bremen, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt og Slesvig-Holsten. Medlemmer af den Tyske Forbundsdag og repræsentanter fra flere andre forbundsministerier kan inviteres med til møderne. Formandsskabet varetages af forbundsrepublikkens fuldmægtig for tvangsudflytterspørgsmål og nationale mindretal.

Konferencer mellem Forbundsrepublikken, delstaterne og mindretallene omkring Rammeaftalen til Beskyttelse af Nationale Mindretal og det Europæiske Sprogcharter (implementeringskonferencer)

Emnerne for disse (implementerings-)konferencer er realiseringen af Rammeaftalen til Beskyttelse af de Nationale Mindretal fra den 1. februar 1995 og Europarådets Europæiske Charter for regional- eller mindretalssprog fra den 5. november 1992. Deltagerne er de forbundsministerier, der beskæftiger sig med mindretalsbeskyttelse og mindretals- eller regionalsprog, foruden delstaternes ledende ansvarshavende myndigheder, repræsentanter for de paraplyforbund for mindretal og sproggrupper, der er beskyttede af aftalen og deres videnskabelige i institutioner.

Embedsmandsmøder for delstater og forbundsrepublikken om det nedertyske

Siden 2007 mødes repræsentanter for delstaterne Bremen, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Slesvig-Holsten og forbundsrepublikken hvert år sammen med Forbudsrådet for Nedertysk/Bundesraat för Nedderdüütsch, for at drøfte de skiftende spørgsmål omkring udbredelsen og vedligeholdelsen af det nedertyske sprog.

Den Tyske Forbundsdags diskussionsforum for nationale mindretal

I dette forum mødes forbundsdagens medlemmer flere gange årligt med repræsentanterne for de nationale mindretals paraplyorganisationer, dette understøttes af formanden for det Indre Råd (Innenausschuss). 

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!