Minderheitensekretariat der vier autochthonen nationalen Minderheiten und Volksgruppen

Manerhäidekontoor

Wat deer dänj wårt

2005 wörd for da foriininge for nasjonååle manerhäide önj Tjüschlönj dåt manerhäidekontoor inruchted.

Dåt manerhäidekontoor heet da apgoowe än funksjoone: 

 • Las foon da foriininge foon da önjerkånde manerhäide tu e bundesdäi, e bundesregiiring än e bundesrädj weese, for ålem schal et e parlamentaarisch årbe foon e bund än da ütschüse füülie ma lök aw åles, wat ma manerhäide än jare belånge tu douen heet,
 • Kontakt tu da bundesdäisütschüse, bundesdäislasmoote, fraksjoone, e regiiring än e minister plääge än ja ferklååre, weerfor da fjouer önjerkånde manerhäide stönje
 • Wäärnaamen foon e inträse foon da fjouer önjerkånde manerhäide, wan et amt amseeten foon gesätse unti giilj stipe gungt,
 • Schriwen foon beuurdiilinge, wat da manerhäideforiininge tuhuupe oufdoue,
 • Wiirwing tu åles, wat ma manerhäidepoolitik, -spräke, kultur tu douen heet, än weer et am beschiis ouer da nasjonååle manerhäide än manerhäidepolitiik gungt,
 • Da manerhäideforiininge önj nasjonååle än internasjonååle greemie tu fertreesen, uner ouderem:
  • stalferträäser-lasmoot önj di bairädj foon e „Antidiskriminierungsstelle des Bundes“ (ADS)
  • ferträäser for e manerhäideforiininge bai e  „OSZE-lmplementierungs-meetinge tu manschlik diimensjoon“
  • kontakt for e manerhäidepolitische kontrulgreemie foon e Europa-rädj
 • Sekretarioot for di manerhäiderädj for da manerhäide foon da fjouer önjerkånde, autochtoone nasjonååle manerhäide önj Tjüschlönj.

Tutids as e manerhäide-geschäftsfäärer Gösta Nissen.

Dåt manerhäidekontoor sat önj e Bundesallee 216-218 önj Berlin än wårt stiped foon dåt bundesministerium for banen.

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!