Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Rada mjeńšynow tych styrich awtochtonych narodnych mjeńšynow a ludowych kupkow Nimskeje

DOMOWINA – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t. – Zwězk Łužyskich Serbow z.t.

Domowina ze sedłom w Budyšynje jo politiski njewótwisny a samostatny zwězk Serbow a kšywowy zwězk serbskich towaristwow Górneje a Dolneje Łužyce. Wóna jo zastupowarka zajmow serbskego luda a statkujo wósebnje w serbskem sedleńskem rumje Bramborskeje a Lichotnego stata Sakska.

Wót casa swójogo załoženja w lěśe 1912 zasajźujo se Domowina za zdźaržanje, wuwiśe, spěchowanje  a rozšyrjenje górno- ako teke dolnoserbskeje rěcy, kultury a tradicijow  serbskego luda. Wóna zjadnośujo a pódpěrujo ako kšywowa organizacija Serbow a serbske towaristwa w jich źěle a zastupujo jich zajmy w zjawnosći, napśeśiwo parlamentam a institucijam a zastojnstwam na rowninje komunow, wokrejsow, krajow a zwězka, ako teke na mjazynarodnej rowninje.

Zastupniki w Raźe mjeńšynow su: za Górnych Serbow Dawid Statnik a Bjarnat Cyž, za Dolnych Serbow Kito Ela.


Dawid Statnik (*1983)

pśedsedaŕ Domowiny – Zwězk Łužyskich Serbow z.t.

 • mejstaŕ za zarědowańsku techniku we fachowem wobcerku jawišćo/studio

towarišnostna angažěrowanosć:

 • 2007-2009 cłonk pśedsedatrstwa serbskego młoźinskego towaristwa Pawk z.t.
 • wót 2009 cłonk Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny
 • wót 2011 pśedsedaŕ Domowiny
 • wót 2013 cłonk zgromaźiny Sakskego krajnego instituta za priwatny rozgłos a nowe medije (SLM)
 • wót 2013 cłonk dialogowego foruma Federalistiskeje unije europejskich ludowych kupkow (FUEN) z Europejskim parlamentom a dalšnymi europejskimi institucijami

Bjarnat Cyž (*1951)

cłonk Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny

 • jo se naroźił w Měrkowje (Górna Łužyca/Sakska)
 • diplomowy informatikaŕ
 • 1992-2016 głownoamtski jadnaŕ Domowiny 

towarišnostna angažěrowanosć:

 • wót 1991 cłonk rady Załožby za serbski lud
 • wót 1913 cłonk prezidiuma Federalistiskeje unijue europejskich ludowych kupkow (FUEN)
 • zastupujucy šołta gmejny Bóšicy
 • pśedsedaŕ muzikowego towaristwa Chrosćańske dujarske muzikanty

Kito Ela (*1949)

cłonk Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny

 • jo se naroźił a wótrosł w Komorowje pla Rakec (Górna Łužyca/Sakska)
 • jo žywy wušej 40 lět w Dolnej Łužycy
 • wucabnik fyziki a matematiki

pówołańska droga a towarišnostna angažěrowanosć:

 • wót 1971 wucabnik
 • 1985-1990 wjednik Serbskeje rozšyrjoneje wušeje šule Chóśebuz
 • 1998-2001 wědomnostny sobuźěłaśer Serbskego šulskego towaristwa z.t.
 • 2001-2011 wjednik dolnołužyskeje filiale Rěcnego centruma WITAJ
 • Kito Ela ma wjelike zasłužby pśi rewitalizaciji serbskeje rěcy w Dolnej Łužycy
 • cłonk Zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!