Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Rada mjeńšynow tych styrich awtochtonych narodnych mjeńšynow a ludowych kupkow Nimskeje

Sydslesvigsk Forening (SSF)

Sydslesvigsk Forening (SSF) – Połudnjowošleswigske towaristwo – jo se załožyło 1920 a jo głowna kulturelna organizacija dańskeje mjeńšyny w Nimskej ze sedłom w Flensburgu/Flensborgu. Zaměr SSF jo spěchowanje dańskeje rěcy, dańskeje ako teke pódpołnocneje kultury, pódłymjenje rozměśa za šleswigsku domownju a jeje swójoraznosći ako teke woplěwanje bliskich zwiskow z Dańskeju, z pódpołnocu a z dańskimi Šleswigarjami zwenka Połudnjoweje Šleswigskeje. Na jadnom boce jo SSF ako kulturny nosaŕ zagronite za kulturne póbitowanja, na drugem boce wugbajo zastupnistwo kulturnych a mjeńšynopolitiskich zajmow.

SSF ma 15.000 cłonkow w něźi 80 kupkach.

Zastupnika w Raźe mjeńšynow stej Jon Hardon Hansen a Jens A. Christiansen.
 

Połudnjowošleswigski zwězk wólarjow (SSW)

Połudnjowošleswigski zwězk wólarjow (SSW) jo se załožył 1948 ako strona dańskeje narodneje mjeńšyny w krajnem źělu Šleswig a nacionalnych Frizow w Pódpołnocnej Friziskej. We 18. Krajnem sejmje Šleswig-Holsteinskeje (2012-2017) jo SSW – ako tśeśa nejmócnjejša strona w Šleswig-Holsteinskej – z tśimi wótpósłańcami zastupjony. Dalej wón stajijo z Anke Spoorendonk ministarku za justicu, Europu a kulturu w cerwjeno-zeleno-módrem kněžarstwje.

Zastupnika w raźe mjeńšynow stej Flemming Meyer a Martin Lorenzen.


Jon Hardon Hansen (*1957)

pśedsedaŕ Sydslesvigsk Forening (SSF)

 • jo se naroźił w Tarpje, jo žywy we Westerlanźe/Sylt
 • dański faraŕ wót 1991

towarišnostna angažěrowanosć:

 • wót 1992 cłonk pśedsedarstwa SSF Vesterland- Vesterkand- Hørnum a wót 2003 cłonk pśedsedarstwa SSW Vesterland- Hørnum
 • 2003-2013 1. zastupujucy pśedsedaŕ SSF, wót 2013 pśedsedaŕ SSF
 • 2004-2008 cłonk kulturnego wuběrka města Westerland
 • 2007-2013 cłonk doglědujuceje rady casnika Flensborg Avis
 • wót 2009 cłonk C.-P.-Hansen-kuratotiuma Sylt 
 • 2013-2017 pśedsedaŕ SSF Sild/Sylt
 • wót 2017 pśedsedaŕ Mikkelberg załožby  

Jens A. Christiansen (*1956)

generalny sekretaŕ Sydslesvigsk Forening (SSF)

 • jo se naroźił w Fensburgu
 • M.A. w pódpołnocnej filologiji, paralelne studije w teologiji a pódpołnocnej ludowěźe

pówołańske droga:

 • něgajšny wjelikoposłańcowy raźc za pšašanja źěłowego marka w zwenkaministerielnej słužbje dańskego wjelikoposłaństwa w Bonnje
 • 1988-2001 akademiski sobuźěłaśer Dańskego zwězka źěłodawarjow/DA: wjednik referata we wótkubłańskopolitiskem wótźělenju
 • 1996 pósćenje Wjelikeje zasłužbneje kśice Zwězkoweje republiki Nimska
 • wót 2001 generalny sekretaŕ Sydslesvigsk Forening

Flemming Meyer (*1951)

krajny pśedsedaŕ Połudnjowošleswigskego zwězka wólarjow (SSW)

Flemming Meyer jo socialnopolitiski a wobswětopolitiski powědaŕ SSW w Krajnem sejmje Šleswig-Holsteinskeje. Wón jo teke stroński pśedsedaŕ SSW.

 • naroźił jo se w Sønderborg (DK), wótrosł jo w Schafflunźe (Nimska)
 • wucabnik za matematika, dańšćinu a politiske kubłanje

pówołańska droga a politiske amty:

źěłabnosći za SSW

 • 1981-1993 pśedsedaŕ městnego zwězka we Wallsbüll
 • 1985-1991 a 1999-2003 pśedsedaŕ wokrejsnego zwězka SSW
 • 2003-2005 drugi zastupujucy krajny pśedsedaŕ SSW
 • wót 2005 krajny pśedsedaŕ SSW 

politiske funkcije

 • 1982-1993 cłonk gmejnskeje rady we Wallsbüll
 • 1986-1989 bergarstwowy cłonk w twarskem wuběrku wokrejsa Šleswig-Flensburg
 • 2003-2009 pśedsedaŕ wokrejsneje frakcije SSW Šleswig-Flensburg
 • wót 2009 cłonk krajnego sejma 

towarišnostna angažěrowanosć:

 • cłonk Sydslesvigsk Samråd (Zgromadna rada dańskich mjeńšynowych organizacijow)
 • cłonk Rady mjeńšynow tych styrich awtochtonych narodnych mjeńšynow Nimskeje
 • cłonk póraźujucego wuběrka za pšašanja dańskeje mjeńšyny pśi Zwězkowem ministarstwje nutśikownego (“Kontaktowy wuběrk”)
 • wót 2016 cłonk pśedsedarstwa European Free Alliance (EFA)

Martin Lorenzen (*1963)

krajny jadnaŕ Połudnjowošleswigskego zwězka wólarjow (SSW)

 • wukubłany na industrijowego pśekupca
 • studij zawodnego góspodarstwa w Dańskej

pówołańska droga:

 • zawodowy gópodaŕ w dańskich pśedewześach
 • wědomnostny sobuźěłaśer SSW-frakcije krajnego sejma
 • jadnaŕ SSW-frakcije krajnego sejma
 • krajny jadnaŕ SSW 

towarišnostna angažěrowanosć:

 • cłonk pśedsedarstwa dańskego studentskego towaristwa
 • pjerwjejšny zastupujucy pśedsedaŕ SSW Flensburg
 • pjerwjejšny SSW-raźc w Flensburgu
 • bergarstwowy cłonk we Flensburgskem kulturnem wuběrku
 • bergarstwowy cłonk we Flensburgskem financnem wuběrku
 • cłonk nimsko-dańskego kulturnego wuběrka regiona

   

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!

14.10.2019

Antiziganismus: Keine Besserung in Sicht; Amaro Foro stellt Antiziganismusbericht 2018 vor

Mehr erfahren

10.10.2019

Der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma erklärt sich nach Anschlag von Halle solidarisch mit jüdischer Gemeinde

Mehr erfahren