Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Informacije za zajmowanych

Praktikum w Sekretariaśe mjeńšynow

Praktikum w Sekretariaśe mjeńšynow  tych styrich awtochtonych narodnych mjeńšynow a ludowych kupkow Nimskeje póstajijo tebje móžnosć se póznaś ze źěłom za te awtochtone mjeńšyny w głownem měsće Barliń, “pónuchaś” do wšednego źěłowego dnja a pśi tom swójske nazgónjenja zběraś w toś tom źěłowem swěśe.

Wjaselimy se na praktikanty a praktikantki, kótarež kśě wěcej zgóniś wó našom źěle a kenž kśě nas za wěsty cas pódpěrowaś a pśewóźowaś.

Tebje wócakujo napšawdny źěłowy źeń w młodem, dynamiskem a wótwórjonem teamje. Jo-lic sam/a pśisłušajoš awtochtonej mjeńšynje, nas to hyšći wěcej zwjaselijo.

Póbitujomy śi zapśimujucy wobcerk ze zajmnymi a wótměnjecymi temami a zarědowanjami.

Za cas twójogo praktikuma źěłaš w Sekretariaśe mjeńšynow w Barlinju na Bundesallee 216-218. Ku twójim wšednym źěłam słušaju:

  • Źiwanje na parlamentariske źěło a pśewóźowanje parlamentariskego źěła zwězka a jogo wuběrkow z glědanim na mjeńšynopolitiske nastupnosći a na nastawajuce problemy
  • Wopśimjeśowe pśigótowanje wšakorakich gremijow: Rada mjeńšynow, pósejźenje z cłonkami Zwězkowego sejma, póraźujucych wuběrkow mjeńšynow, parlamentariske pósejźenja a wjele drugego
  • Organizacija a/abo wobźělenje na zarědowanjach w Barlinju
  • Medijowe a casnikarske źěło k temam mjeńšynow
  • Rešerše k aktualnemu połoženju mjeńšynow a wuźěłanje  pósuźowanjow
  • Sobuźěło na swójskich małych projektach a jich wobstaranje
  • Pśedstajenja a informacije wó narodnych mjeńšynach a mjeńšynostnej politice w Nimskej z pomocu prezentacijow

Dłujkosć a forma pratikuma stej fleksibelnej. Wšojadno, lěc se wó wuknikojski praktikum, pśewóźujucy praktikum w twójom studijnem casu abo wó źěłowy praktikum jadna – móžnosći su wjelebocne a mógu se indiwiduelnje dogroniś.

Procuj se z twójimi dopołnymi pódkładami pla nas pód info(at)minderheitensekretariat.de

Pla dalšnych pšašanjow śi rad pomogamy: kontakt

Wjaselimy se na tebje!

Herzlich willkommen! Moin! Wutrobnje witajće! Hjertlig velkommen! Latscho Diewes! Witajśo k nam! Hartlik wäljkiimen!

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!