Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Pšawniske zakłady

Mjeńšynowospecifiske rědowanja a napšawy zwězkowych krajow

W nimskem a europejskem pšawje eksistěruju mjeńšynowospecifiske rědowanja a napšawy. W Nimskej su krajne wustawy mjeńšynam napśeśiwo wecej wótwórjone ako zakładna kazń.

Dańska mjeńšyna

Dany dostawaju eksplicitny šćit pśez krajnu wustawu Schleswig-Holsteinskeje.

Mimo togo se wóni pśez Bonn-Kopenhagenske wuzjawjenja specifiski šćitaju. W lěśe 1955 stej wudałej Nimska a Dańska kněžarstwowej wuzjawjeni: Nimski bok jo pśipóznał w Nimskej bydlecu dańsku mjeńšynu a rownocasnje jo pśipóznała Dańska tu na swójom teritoriju bydlecu nimsku mjeńšynu ako taku. We wuzjawjenjach se pśipóznawa lichota, se wuznaś abo njewuznaś k swójej mjeńšynje (lichota wuznawanja). Dalej se wobkšuśijo jadnakosć wšych staśanow. Wobej kraja stej se dogroniłej w dodatnem wuzjawjenju  na financielnu pódpěru daneje mjeńšyny w nimsko-dańskem granicnem regionje.

Krajna wuzwólowańska kazń Schleswig-Holsteinskeje wopśimjejo wótpowědujucy zwězkowemu wuzwólowańskemu pšawoju priwiligěrowanja partajow dańskeje mjeńšyny. To groni, tak pomjenjona pěśprocentowa klawzula, pó kótarejž se pśi krajnych wólbach jano na partaje źiwa, kenž su nanejmjenjej pěś procentow drugich głosow dostali abo nanejmjenjej w tśich wólbnych wokrejsach jaden direktny mandat dojśpili su, njepłaśi za partaje dańskeje mjeńšyny w Schleswig-Holsteinskej.

Frizy

Frizy dostawaju eksplicitny šćit pśez krajnu wustawu Schleswig-Holsteinskeje. W lěśe 2004 jo schwalił krajny sejm Schleswig-Holsteinskeje za spěchowanje a za šćit frizišćiny mimo togo tak pomjenjonu kazń frizišćiny. W njej se píspóznawaju friziske rěcne formy a jich liche nałožowanje ako teke jadnotliwe pšawa Frizow, ako na pśikład nałožowanje friziskeje rěcy napśeśiwo zastojnstwam abo wužywanje dwójorěcnych městnych a wejsnych toflow se zarucyjo.

Łužyske Serby

Wurazny šćit dostawaju Serby na jadnom boce z protokolneju noticu k zjadnośeńskemu dogronoju, na drugem boce pśez kazni Bramborskeje a Lichotnego stata Sakska, w kótarymaž mjeńšyna žywa jo.

Sinti a Roma

Pśez změnu wustawy Schleswig-Holsteinskeje w nowembrje 2012 su dostali nimske Sinti a Roma prědny raz eksplicitny šćit w jadnom zwězkowem kraju.

W nowembrje 2013 stej pódpisałej ministarski prezident Baden-Württembergskeje a pśedsedaŕ Krajnego zwězka nimskich Sinti a Roma statne dogrono. Toś to wopśimjejo jasne wuznaśe  k pśipóznaśu baden-württembergskich Sinti a Roma a wustaja zawězujuce spěchowanje mjeńšyny.

Dalšne zjawnopšawniske dogrona/ramikowe dojadnanja wobstoje mjazy danymi krajnymi kněžarstwami a Krajnymi zwězkami nimskich Sinti a Roma w Rheinland-Pfalz, Hessenskej a Bremenje. Wórpowědujuce “Zgromadne wuzjawjenje” eksistěrujo za Bayersku, źož jadnaju w tej chyli na zakłaźe wobzamknjenja krajnego sejma wó statnem dogronje.

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!