Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Pšawniske zakłady

Kótare politiske gremije wobstoje za nastupnosći mjeńšynow?

Zagronity zwězkowego kněžarstwa za nastupnosći wusedlarjow a narodnych mjeńšynow

Amt zagronitego zwězkowego kněžarstwa za nastupnosći wusedlarjow jo se 1988 zarědował a se dał do ministarstwa nutśikownego. 2002 jo se amt ze zagronitosću za narodne mjeńšyny wudopołnił. Wót 11.04.2018 nawjedujo Dr. Bernd Fabritius toś ten amt.

Wěcej informacijow

Póraźujuce wuběrki

Pśi zwězkowem ministarstwje nutśikownego zasedlone póraźujuce wuběrki za nastupnosći dańskeje mjeńšyny, serbskego luda, friziskeje ludoweje kupki, nimskich Sinti a Roma ako teke za dolnonimsku rěcnu kupku zawěsćuju mjeńšynam kontakt ze zwězkowym kněžarstwom a Nimskim zwězkowym sejmom. Pśedsedarstwo wugbajo we wšych pěś wuběrkach pśecej zagronity zwězkowego kněžarstwa za nastupnosći wusedlarjow a narodnych mjeńšynow. Sekretariat mjeńšynow jo we wšych Póraźujucych wuběrkach ako stawny gósć zastupjony. Wušej togo se zestajaju wuběrki wótpowědujucy danemu dnjownemu pórědoju.

Póraźujucy wuběrk za nastupnosći dańskeje mjeńšyny

Póraźujucy wuběrk ma nadawk, jadnaś wó wšych dańsku ludowu kupku pótrjefjecych nastupnosćach zwězkoweje nutśikowneje politiki. Wuběrk ma dańskej mjeńšynje zawěsćiś kontakt ze zwězkowym kněžarstwom a Zwězkowym sejmom.

Cłonki su zwězkowy ministaŕ nutśikownego a jaden statny sekretaŕ zwězkowego ministarstwa nutśikownego, dwa cłonka frakcijow Nimskego zwězkowego sejma, tśi cłonki  dańskeje mjeńšyny w Nimskej ako teke ako zastupnica Schleswig-Holsteinskeje zagronita za nastupnosći mjeńšynow. Pśedsedarstwo wugbajo zagronity zwězkowego kněžarstwa za nastupnosći wusedlarjow a narodnych mjeńšynow.

Póraźujucy wuběrk za pšašanja friziskeje ludoweje kupki

Póraźujucy wuběrk ma nadawk, wšykne frizisku ludowu kupku pótrjefjece pšašanja zwězkoweje nutśikowneje politiki rozpominaś.

Wuběrkoju pśisłušajo pśecej jaden zastupnik Frasche Rädj – Rady Frizow sekcija pódpołnoc z.t., Friisk Foriining, Pódpołnocnego friziskego towaristwa, Seelter Buunda ako teke direktor Nordfriisk Instituuta, wušej togo zastupniki zwězkowego ministarstwa nutśikownego a kněžarstwowu Dolneje Sakskeje a Schleswig-Holsteinskeje. Wótpósłane Nimskego zwězkowego sejma a zastupniki dalšnych zwězkowych ministartswow mógu se na pósejźenja pśepšosyś. Pśedsedaŕ wuběrka jo zagronity zwězkowego kněžarstwa za nastupnosći wusedlarjow a narodnych mjeńšynow.

Póraźujucy wuběrk za pšašanja serbskego luda

Póraźujucy wuběrk ma nadawk, wšykne serbski lud pótrjefjece pšašanja zwězkoweje nutśikowneje politiki rozpominaś.

Wuběrkoju pśisłušaju na jadnom boce tśi wót Domowiny pomjenjone pśisłušniki serbskego luda a jaden zastupnik Załožby za serbski lud, na drugem boce zastupniki zwězkowego ministarstwa nutśikownego a kněžarstwowu Bramborskeje a Sakskeje. Wótpósłane Nimskego zwězkowego sejma a zastupniki dalšnych zwězkowych ministertwow mógu se na pósejźenja pśepšosyś. Pśedsedaŕ wuběrka jo zagronity zwězkowego kněžarstwa za nastupnosći wusedlarjow a narodnych mjeńšynow.

Póraźujucy wuběrk za pšašanja nimskich Sinti a Roma

Póraźujucy wuběrk ma nadawk, wšykne nimskich Sinti a Roma pótrjefjece pšašanja zwězkoweje politiki rozpominaś.

Wuběrkoju pśisłušaju pśecej dwa zastupnika Centralneje rady nimskich Sinti a Roma, dwa zastupnika Sinti aliance Nimska z.t., jaden zastupnik Sekretariata mjeńšynow a wušej togo zastupniki zwězkowego ministarstwa nutśikownego, zagroniteje zwězkowego kněžarstwa za kulturu a medije a kněžarstwow wšych zwězkowych krajow. Wótpósłane Nimskego zwězkowego sejma a zastupniki dalšnych zwězkowych ministarstwow mógu se na pósejźenja pśepšosyś. Pśedsedaŕ wuběrka jo zagronity zwězkowego kněžarstwa za nastupnosći wusedlarjow a narodnych mjeńšynow. Konstituěrujuce pósejźenje jo było 18. měrca 2015.

Póraźujucy wuběrk za pšašanja dolnonimskeje rěcneje kupki

Póraźujucy wuběrk ma nadawk, wšykne dolnonimsku rěcnu kupku pótrjefjece pšašanja zwězkoweje nutśikowneje politiki rozpominaś.

Wuběrkoju pśisłušaju styri zastupniki Zwězkoweje rady za dolnonimšćinu (Bundesraat för Nedderdüütsch). Wušej togo zastupniki zwězkowego ministarstwa nutśikownego a krajow Bremen, Bramborska, Hamburg, Mecklenburg- Pśedpómorska, Nordrhein-Westfalska, Saksko-Anhaltska a Schleswig-Holsteinska. Wótpósłane Nimskego zwězkowego sejma a zastupniki dalšnych zwězkowych ministarstwow mógu se na pósejźenja pśepšosyś. Pśedsedaŕ wuběrka jo zagronity zwězkowego kněžarstwa za nastupnosći wusedlarjow a narodnych mjeńšynow.

Konference zwězka a krajow z mjeńšynami k Ramikowemu dojadnanju za šćit narodnych mjeńšynow a k Europejskej rěcnej charśe (implementěrujuce konference)

Temy toś teje (implementěrujuceje) konference su pśesajźenje Ramikowego dojadnanja za šćit narodnych mjeńšynow wót 1. februara 1995 a Europejskeje charty regionalnych abo mjeńšynowych rěcow Europejskeje rady wót 5. nowembra 1992. Cłonki su ze šćitom mjeńšynow a mjeńšynowymi abo regionalnymi rěcami se zaběrajuce zwězkowe ministarstwa, te w krajach głownje zagronite pśisłušne krajne zastojnstwa, zastupniki kšywowych zwězkow pśez te instrumenty šćitanych mjeńšynow ako teke rěcnych kupkow a jich wědomnostnych institucijow.

Wobradowanja referentow krajow a zwězka za dolnonimšćinu

Wót 2007 sem zmakaju se kužde lěto zastupniki krajow Bremen, Bramborska, Hamburg, Mecklenburg- Pśedpómorska, Nordrhein-Westfalska, Saksko-Anhaltska a Schleswig-Holsteinska a Zwězka ze zapśěgnjenim Zwězkoweje rady za dolnonimšćinu/Bundesraat för Nedderdüütsch, kenž se wó wótměnjecych pšašanjach rozšyrjenja a zachowanja dolnonimšćiny wuměnjaju.

Rozgranjański krejs narodne mjeńšyny pśi Nimskem zwězkowem sejmje

W tom rozgranjańskem krejzu póraźuju se z pódpěrowanim pśedsedarja wuběrka nutśikownego wěcej razow w lěśe wótpósłane ze zastupnikami kšywowych organizacijow narodnych mjeńšynow.

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!