Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Pšawniske zakłady

Powšykna kazń jadnakego wobchadanja (AGG)

Dnja 18. awgusta 2006 jo nabyła płaśiwosć Powšykna kazń jadnakego wobchadanja (AGG) (we wobchadnej rěcy se jej teke groni kazń wó antidiskriminaciji). Wóna pśesajźujo styri antidiskriminaciske směrnice z lět 2000 do 2004 do nimskego pšawa.

Zaměr AGG jo, rasistiskim diskriminacijam abo wónym, kenž su se wótměli dla etniskego póchada, roda, nabóžniny abo swětonaglěda, dla někakeje brašnosći, starstwa abo seksuelneje identity, zajźowaś abo je wótpóraś (§ 1 AGG). AGG rědujo pominanja a pšawniske slědy pśi diskriminacijach ako za źěłowy wobcerk tak teke za ciwilne pšawo.

Pó nabyśu płaśiwosći kazni jo se 2006 zarědowało Antidiskriminaciske městno zwězka (ADS). To jo njewótwisne dopšašowańske městno za luźi, kenž su wót diskriminacije pótrjefjone. ADS a jeje nadawki su w tej “Antidiskriminaciskej kazni” zapisane a wótpowěduju směrnicam EU wó jadnakem wobchadanju. Kuždy luź móžo se na ADS wobrośiś a se póraźowaś daś, gaž wón/a jo se diskriminěrował/a a pomoc trjeba.

ADS ma pśiradu ze zastupnicami a zastupnikami towarišnostnych kupkow a organizacijow ako teke ekspertowkow a ekspertow w pšašanjach naslědkstajenja. Jeje nadawk jo, ADS póraźowaś pśi pśedłoženju rozpšawow a pórucenjow na Nimski zwězkowy sejm a móžo ku tym ako teke k wědomnostnym pśeslěźenjam swójske naraźemnja pśedpołožyś. Mjazy drugimi jo se ako cłonk pśirady Romani Rose, pśedsedaŕ Centalneje rady nimskich Sinti a Roma pówołał. Jogo zastupujo Judit Šołćina, wjednica Sekretariata mjeńšynow tych styrich awtochtonych narodnych mjeńšynow a ludowych kupkow Nimskeje.

Rozšyrjenje a zwidobnjenje Powšykneje kazni jadnakego wobchadanja (AGG) ako teke pósrědnjenje wědy wó źěle Antidiskriminaciskego městna zwězka (ADS) jo wažny nadawk wšych akterow. We wobcerku diskriminacije awtochtonych narodnych mjeńšynow Nimskeje jo to teke śěžyšćo źěła Sekretariaty mjeńšynow.

Dalšne informacije:

Powšykna kazń jadnakego wobchadanja online

Wěcej informacijow ku kazni na bokach Antidiskriminaciskego městna Zwězka (ADS)

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!