Sekretariat mjeńšynow
 tych styri awtochtonych narodnych mjeńšynow
 a ludowych kupkow Nimskeje

Pšawniske zakłady

Zakładna kazń za Zwězkowu republiku Nimska, artikel 3 wótstawk 3 sada 1

Zakładna kazń zakazujo kuždycku formu diskriminěrowanja dla rěcy abo na zakłaźe domownje a póchada (artikel 3 wótstawk 3 sada 1 Zakładna kazń). Na to su pódla kaznidawarstwa wězane zastojnstwa na wšych statnych rowninach ako teke pšawniske wusuźenja. Wósebny artikel za  mjeńšyny až dotychměst w Zakładnej kazni njedajo. Rada mjeńšynow pak se južo bejnych lět zasajźujo za pśiwześe takego mjeńšynowego artikla do Zakładneje kazni.  

Howacne zwězkowe pšawo: zwězkowe wuzwólowańske pšawo a partajowe pšawo

Mimo togo wopśimujotej teke zwězkowa wuzwólowańska a partajowa kazń póstajenja za šćit a spěchowanje narodnych mjeńšynow.

Tak pomjenjona pěśprocentowa klawzula, pó kótarejž se pśi wólbach do Zwězkowgo sejma jano na partaje źiwa, kenž su nanejmjenjej pěś procentow drugich głosow dostali abo nanejmjenjej w tśich wólbnych wokrejsach jaden direktny mandat dojśpili su, njepłaśi za partaje narodnych mjeńšynow (§ 6 wótstawk 3 sada 2 zwězkoweje wuzwólowańskeje kazni). Do zwězkoweje wuzwólowańskleje kazni su se mimo togo pśiwzeli wótpowědujuce wósebne rědowanja za wokrejsne naraźenja ako teke za krajne lisćiny (§ 20 wótstawk 2 sada 3, § 27 wótstawk 1 sada 4).

Pó partajowej kazni Zwězka su partaje narodnych mjeńšynow pśi statnem financěrowanju ako teke pśi zběranju wukrajnych pjenjezowych pósćiwankow priwilegěrowane (§ 18 wótstawk 3 a 4, § 25 wótstawk 2 sada 1 nr. 3b partajoweje kazni). 

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!