Mjeńšinowy sekretariat

Prawniske zakłady

Europska unija (EU)

Charta zakładnych prawow Europskeje unije (EU) zakazuje w art. 1 wotst. 1 diskriminowanja na zakładźe rěče abo přisłušnosće k narodnej mjeńšinje. K tomu zawjazuje so unija w art. 22 charty k respektowanju kulturow, nabožinow a rěčow.

Wuznam, kotryž EU a jeje sobustawske staty jednotliwym regionam přicpěwaja, pokazuje so nimo toho w instituciji Wuběrka regionow. Je to poradźowaca institucija EU za komisiju, radu a Europski parlament. Regiony a města w sobustawskich statach dóstanu z tym hłós w procesu namakanja rozsudow EU. Wuběrk regionow njeje drje organ za mjeńšiny. Tute móžeja pak swoje zajimy přez swoje aktiwity w jednotliwych sydlenskich kónčinach we Wuběrku regionow přizjewić.

Rada Europskeje unije je wyše toho rjad směrnicow přećiwo diskriminowanjam wudała, na přikład k nałožowanju Zasady jenakeho wobchadźenja bjez rozdźěla rasy abo etniskeho pochada z lěta 2000 (2000/43/EG). Žana z tutych směrnicow njezaběra pak so wuraznje z diskriminaciju rěče abo přisłušnosće k narodnej mjeńšinje dla.

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!