Minderhaidenkontoor

Informatsionen foar do, do näiskierig sunt

Praktikum in´t Minderhaidenkontoor

Truch een Praktikum in´t Minderhaidenkontooor fon do fjauer autochtoone natsionoale Minderhaiden und Foulkstrupele in Düütsklound bjut sik die ju Mugelkgaid, ju Oarbaid foar do autochtoone Minderhaiden in ju Hauptstääd Berlin koanetouleren, in dän Wetseldai rountoukumen un deerbie oaine Ärfoarenge tou sammeljen.

Wie fraue uus ap Moanskene, do moor uur uus Oarbaid wiete wollen un uus foar´n Skoaft Tied stöäne un aan aantje Wai mäd uus meegunge wolle.

Deer teeuwed bie uus aan gjuchten Oarbaidsdai ap die mäd een jung, neerich un kittich Team. Wan du säärm tou een autochtoone Minderhaid heerst, fraue wie uus uum soo moor.

Wie bjode een sponnend Uumetou mäd goude Teemen un Träffen mäd uurswäkke.

Willst din Praktikum oarbaidest du in´t Minderhaidenkontoor in Berlin anne Buundesallee 216-218. Tou dät, wät du degelk dwo skäst, heerd:

  • Dät ferfoulgje un sik uum ju parlamentariske Oarbaid fon dän Buund un sin Utsküsse bikummerje mäd Oog ap aal dät, wät do Minderhaiden oungungt.
  • Inhaltlike Seken paroad moakje foar do ferskedene Gremien: Minderhaidenräid, Träffen fon do Ljude, do ouoardend sunt in dän Buundesdai, räidrekende Utsküsse fon do Minderhaiden, parlamentariske Träffen un monige Belonge moor.
  • Organizierje fon un/ of Meemoakjen fon fereenboarde Träffen in Berlin.
  • Medien- un Prässeoarbaid tou Minderhaidenteemen.
  • Wät ruutfiende tou ju näiste Loage fon do Minderhaiden as uk Beuurdelenge skrieuwe.
  • Meeoarbaidje un sik bikummerje uum oaine litje Projekte.
  • Beskeed un Utkunft reke uur do nationoalen Minderhaiden un ju Minderhaidenpolitiek in Düütsklound mäd Präzentationen.

Wo loange dät Praktikum duurt un wo ju Oart un Wize is, is nit fäästlait. Juustgliek, of sik dät uum een Praktikum foar Sköilkere, een Praktikum wilst dät Studierjen of een Oarbaidspraktikum hondelt, - deer rakt et fuul Mugelkgaiden, do in´t eempelde fereenboart wäide konnen.

Bewierwe die mäd dien fuldelige Unnerloagen bie uus unner info(at)minderheitensekretariat.de

Wan Du noch Fräigen hääst, oanterje wie jädden: Kontakt

Wie fraue uus ap Die!

Herzlich willkommen! Moin! Wutrobnje witajće! Hjertlig velkommen! Latscho Diewes! Witajśo k nam! Hartlik wäljkiimen!                                             

Moin!

Wutrobnje witajće!

Hjertlig velkommen!

Latscho Diewes!

Hartlik wäljkiimen!

Witajśo k nam!

Herzlich Willkommen!

Welcome!