düütske Sinti un Roma
> moor ferníeme
Lausitzer Sorben
> moor ferníeme
saterfriesen
> moor ferníeme
ostfriesen
> moor ferníeme
nordfriesen
> moor ferníeme

Foar wäkke
Minderhaiden kume wie ap?

In Düütsklound lieuwje fjauer anärkoande, ienheemske, nationoale Minderhaiden/Foulkstrupele: ju deenske Minderhaid, ju fräiske Foukstrupel, do düütske Sinti un Roma un do Sorben uut’e Lausitz. Die Minderhaidenräid un et Minderhaidensekretariat kume iepenbeer un bie de Politiek foar disse fjouwer Minderhaiden ap.
Autochtoone, natsionoale Minderhaiden/Foulkstrupele wäide unnerskeden fon Ienwoanderer (uk allochtoone/näie Minderhaiden namd), do nit siet oolde Tieden in Düütsklound lieuwje.

Videobeitrag

Play Video