Sydslesvigsk Forening (SSF) un Suudsleeswiekske Wälerferband (SSW)

Sydslesvigsk Forening (SSF)

Die Sydslesvigsk Forening (SSF) – die suudslewigske Fereen – is 1920 apsprut un is die kulturelle Hauptfereen fon ju däänske Minderhaid in Düütsklound un sit in Flensburich.

Die Koos fon dän SSF is ju däänske Sproake, ju däänske un noorske Kultur tou stöänen un deerfoar tou suurgjen, dät ju oaine Oart un dät Ferstounden fonne slewigsk Hemat un dät Besunnere deerbie joop ounlaid wädt, un uk dät een näien Ferbind tou Dänemark, dät Noorske un do däänske Sleeswieker buterhalb fon Suudsleswig pleged wädt. Ap een Kaante is die SSF as Kulturdreger foar kulturelle Bode touständich, ap uur Kaante stoant hie foar do kultur- un minderhaidenpolitiske Inträssen ien. Die SSF häd 15.000 Liede in 80 lokoale Fereene.

Tou ju Huussiede in’t Nät fon dän SSF
Moor uur do Däänske in Düütsklound

In dän Minderhaidenräid sitte Gitte Hougaard-Werner un Jens A. Christiansen.

Mitglieder im Minderheitenrat

Gitte Hougaard-Werner (*1971)

Foarsitterske fonne Sydslesvigsk Forening (SSF)
bädden in Lemvig, Dänemark

Studium un Boantjene:
• Gjucht studierd in Kiel
• in de Lere as Kroankensuster un Koasterske an de UCSyd, Haderslev
• sänt 2015 Boas fon ju deenske Skoule in Elsdorf-Westermühle

Wierk foar de Moaskuppäi:
• 1999-2019 Koasterske an ju Eeuwendskoule in Eckernförde, weerniemende Foarsitterske in de SSF Eckernförde
• 2005-2019 Lid fon ju Organisation fon ju deenske Jierfergoaderenge (Årsmødeudvalg)
• sänt 2012 Lid fon n Foarstand (Forretningsudvalg) fonne SSF
• 2013-2019 Eerste weerniemende Foarsitterske fonne SSF
• sänt 2015: Lid fon n Skauerstrupel fonne Flensborg Avis
• sänt 2016 Lid foar de SSF in de Manderäid (Det Sydslesvigske Samråd)
• sänt 2019 Foarsitterske fonne SSF

Jens A. Christiansen (*1956)

Generaalsekretär fonne Sydslesvigsk Forening (SSF)
bädden in Flensburg

Studium un Boantjene:
• M.A. in nordiske Filologie, parallele Studien in Theologie un nordiske Foulkskundewietenskup
• oolde Boskupsräid foar Oarbaidsmäärkedseken in buterministeriellen Tjoonst bie ju deenske Boskup in Bonn
• 1988-2001 akademiske Stede bie dän deenske Tjoonstherenebuund (DA): Referaatsboas fon ju Oudelenge foar Skoulpolitiek
• 1996 • Medalje kriegen (Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland)
• sänt 2001 Generalsekretär fonne Sydslesvigsk Forening

Suudsleeswiekske
Wälerferband (SSW)
(SSW)

Die “Südschleswigsche Wählerverband” (SSW) wuud in’t Jier 1848 stifted. Ju is ju Partai fon ju deenske Minderhaid in Sleeswiek un foar do nationoale Fräizen in Noudfräislound. Die SSW kikt foar sien Politiek stoadig ätter Skandinavien wai – wät deer in de Moaskuppäi un inne Politiek geböärt. Deertruch kumt ‘r in ju Politiek fon Sleeswiek-Holstein fon Sät tou Sät mäd näiskierige näie Fieten. Fon 2012 bit 2017 waas die SSW t eerste Moal Deel fon ju Loundesregierenge fon Sleeswiek-Holstein (in de 18. Lounddai). Dälig häd die SSW fjauer Ljudene in n Lounddai. Sänt 2021 häd die SSW uk n Mon in n düütske Buundesdai.

Ju Homepage fon dän SSW
Moor uur do Deenen in Düütsklound

In dän Minderhaidenräid sitte Martin Lorenzen und Sybilla Nitsch.

Mitglieder im Minderheitenrat

Sybilla Nitsch (*1980)

1.Weerniemende Foarsitterske fon dän SSW bie’t Lound

Studium un Boantjene:
• Skandinavistik un näie Geskichte studierd anne Humboldt-Universität Berlin
• Foar Koasterske in Deensk un Geskichte leerd bie ju Christian-Albrechts-Universität Kiel
• Koasterske bie Husum Danske Skole

Wierk foar de Moaskuppäi:
• Lid fon n Kringdai
• Lid fon n Kultuurploug un weerniemend Lid fon dän Foarstand fon ju Regioon Sønderjylland-Sleeswiek
• SSW-Foarsitterske foar dän Kring Noudfräislound un Helgolound
• weerniemende Foaritterske fon dän SSW bie’t Lound

Martin Lorenzen (*1963)

Boas fon dän SSW bie’t Lound

Studium un Boantjene:
•    Leerden Industriekoopmon
•    Studium Bedrieuwsweertskup in Dänemark
•    Bedrieuwsweert in n Bedrieuw in Dänemark
•    Wietenskupsmon bie ju SSW-Fraktioon in n Lounddai
•    Boas bie ju SSW-Fraktioon in n Lounddai
•    Boas bie ju SSW fon’t Lound

Wierk foar de Moaskuppäi:
•    Lid fon dän Foarstand fon n deensken Studäntenbuund
•    fröier weerniemenden Foarsitter fon dän SSW Flensburich
•    fröier SSW-Räidslid in Flensburich
•    Burger-Lid fon dän Kultuurploug fon ju Stääd Flensburich
•    Burger-Lid fon dän Finantsploug fon ju Stääd Flensburich
•    Lid fon dän düütsk-deenske Kultuurploug fon ju Regioon