Ju däänske Minderhaid

Ju Gränse twiske Sleswig-Holsteen un dät däänske Riek is boalde nit tou määrken: Monige Moansken bale düütsk un däänsk. In dät Buundeslound, wät am maasten in´t Noude lait, lieuwje taksiert sowät 50.000 Moansken, do tou ju däänske Minderhaid here un een düütsken Pass häbe. Goud organisiert bilgje jo een Brääch tou uus Noaber Dänemark.

Do woonje foar aaln in ju Gränsstääd Flensburich, do Kraize Noudfräislound un Sleswig-Flensburich as uk in dän noudelken Deel fon dän Krais Rendsburich-Eckernförde. Ju däänske Minderhaid betekend hiere Gebied, wier ze säidelje, as Suudsleswig. Umekierd lieuwt in Noudsleswig in´t däänske Könichriek een düütske Minderhaid.

Ju däänske Minderhaid häd n Masse stäärke Buunde, do deertou biedrege, dät do deenske Wäide un Traditionen färelieuwje. Die wichtigste Buund is ju Sydslesvigsk Forening (SSF). Uk häd ju deenske Minderhaid ne oaine politiske Partai, ju SSW. Ju häd fjauer Ljude in n Lounddai fon Sleeswiek-Holstein un sänt 2021 uk aan in n düütske Buundesdai.

„Europapolitik is Minderhaidenpolitiek“

Ju däänske Minderhaid hoalt deer wät fon, dät älke Moansk fräi uur Natsion un Kultur bislute kon. Dusse Woal skäll oachted wäide as een demokratiesk Gruundprintsiep, wät in´n Tousoamenhoang mäd dät Romenuureenkumen fon dän Europaräid tou´n Sküül fon natsionoale Minderhaiden un ju Sproakencharta respäktierd wäide mout. So kwäd ju däänske Minderhaid: „Europapolitik is Minderhaidenpolitik un Minderhaidenpolitik is Europapolitik“.

> Minderheitenspezifische Regelungen