Sydslesvigsk Forening (SSF) a Połudnjowošleswigski zwězk wólarjow (SSW)

Sydslesvigsk Forening (SSF)

Sydslesvigsk Forening (SSF) – Połudnjowošleswigske towaristwo – jo se załožyło 1920 a jo głowna kulturna organizacija dańskeje mjeńšyny w Nimskej ze sedłom w Flensburgu/Flensborgu.

Zaměr SSF jo spěchowanje dańskeje rěcy, dańskeje a pódpołnocneje kultury, pódłymjenje rozměśa za šleswigsku domownju a jeje swójoraznosći ako teke woplěwanje bliskich zwiskow z Dańskeju, z pódpołnocu a z dańskimi Šleswigarjami zwenka Połudnjoweje Šleswigskeje. Na jadnom boce jo SSF ako kulturny nosaŕ zagronity za kulturne póbitowanja, na drugem boce jo zastupnik kulturnych a mjeńšynopolitiskich zajmow. SSF ma 15.000 cłonkow w něźi 80 kupkach.

k homepage SSF
wěcej wó Danach w Nimskej

Zastupnika w Raźe mjeńšynow stej Gitte Hougaard-Werner a Jens A. Christiansen.

cłonki mjeńšynoweje rady

Gitte Hougaard-Werner (*1971)

pśedsedaŕka Sydslesvigsk Forening (SSF)
roź. w Lemvig, Dańska

Pówołańska droga:
• studium pšawa w Kielu
• wukubłanje ako wótwardowaŕka za chórych a wucabnica na UCSyd, HadersLawe
• wót 2015 šulska wjednica dańskeje šule w Elsdorf-Westremühle

Towarišnostny angažement:
• 1999-2019 docentka na wjacornej šuli w Eckernförde, zastupna pśedsedaŕka SSF Eckernförde
• 2005-2019 cłonk wuběrka za dański lětny zjězd (Årsmødeudvalg)
• wót 2012 cłonk jadnaŕskego wuběrka (Forretningsudvalg) SSF
• 2013-2019 prědna zastupnica pśedsedarja SSF
• wót 2015 cłonk doglědowańskeje rady Flensborg Avis
• wót 2016 zastupnica SSF w Zgromadnej raźe (Det Siedlesvigska Samrdamd)
• wót 2019 pśedsedaŕ SSF

Jens A. Christiansen (*1956)

generalny sekretaŕ Sydslesvigsk Forening (SSF)
jo se naroźił we Flensburgu

Pówołańska droga:
• M.A. w pódpołnocnej filologiji, paralelne studije w teologiji a pódpołnocnej ludowěźe
• něgajšny wjelikoposłańcowy raźc za pšašanja źěłowego marka w zwenkaministerielnej słužbje dańskego wjelikoposłaństwa w Bonnje
• 1988-2001 akademiski sobuźěłaśer Dańskego zwězka źěłodawarjow/DA: wjednik referata we wótkubłańskopolitiskem wótźělenju
• 1996 pósćenje Wjelikeje zasłužbneje kśice Zwězkoweje republiki Nimska
• wót 2001 generalny sekretaŕ Sydslesvigsk Forening

Połudnjowošleswigski
zwězk wólarjow
(SSW)

Pódpołdnjowy šleswigski wuzwólowaŕski zwězk (SSW) jo se 1948 załožył ako strona dańskeje mjeńšyny w krajnem źělu Šleswigskeje a narodnych Frizow w Pódpołnocnej Friziskej. SSW orientěrujo swóju politiku wusko pó towarišnostnem a politiskem wuwiśu w Skandinawiskej. Tak wunjaso wažne nowe impulse do politiki w Šleswig-Holštejnskej. 2012 jo SSW se wobźělił prědny raz w swójich stawiznach na wutwórjenju krajnego kněžaŕstwa w Šleswig-Holštejnskej we 18. šleswig-holštejnskem krajnem sejmje wót 2012-2017. Tuchylu jo SSW ze styrimi wótpósłańcami w krajnem sejmje zastupjony. Wót wólbow zwězkowego sejma 2021 jo SSW wušej togo z bźezfrakciskim wótpósłańcom w Nimskem zwězkowem sejmje zastupjony.

k hompage SSW
wěcej wó Danach w Nimskej

Zastupnika w raźe mjeńšynow stej Sybilla Nitsch a Martin Lorenzen.

cłonki mjeńšynoweje rady

Sybilla Nitsch (*1980)

1. zastupna krajna pśedsedaŕka SSW

Pówołańska droga:
• studium skandinawistiki / nowe stawizny na Humboldtowej uniwersiśe w Barlinju
• wucabnikojstwo dańšćiny a stawizny na Christiana Albrechtowej uniwersiśe w Kielu
• wucabnica na Husum Dańske Skole

Towarišnostny angažement:
• wótpósłańcka wokrejsnego sejma
• cłonk kulturnego wuběrka a zastupna pśedsedaŕka w pśedsedaŕstwje regiony Søderjylland-Šleswigska
• pśedsedaŕka SSW wokrejsa Pódpołnocna Friziska a Helgoland
• zastupna krajna pśedsedaŕka SSW

Martin Lorenzen (*1963)

krajny jadnaŕ Połudnjowošleswigskego zwězka wólarjow (SSW)

Pówołańska droga:
•    wukubłany na industrijowego pśekupca
•    studij zawodnego góspodaŕstwa w Dańskej
•    zawodowy gópodaŕ w dańskich pśedewześach
•    wědomnostny sobuźěłaśer SSW-frakcije krajnego sejma
•    jadnaŕ SSW-frakcije krajnego sejma
•    krajny jadnaŕ SSW

towarišnostna angažěrowanosć:
•    cłonk pśedsedarstwa dańskego studentskego towaristwa
•    pjerwjejšny zastupujucy pśedsedaŕ SSW Flensburg
•    pjerwjejšny SSW-raźc w Flensburgu
•    bergaŕstwowy cłonk we Flensburgskem kulturnem wuběrku
•    bergaŕstwowy cłonk we Flensburgskem financnem wuběrku
•    cłonk nimsko-dańskego kulturnego wuběrka regiona