Zakłady

Za šćit narodnych mjeńšynow eksistěrujo wjele mjazynarodnych dogronow ako teke narodnych pśedpisow. W nimskem, europejskem, ale teke mjazynarodnem pšawje su pśedpise, kenž šćitaju wšykne w Nimskej žywe narodne mjeńšyny a ludowe kupki a jich rěcy ako teke regionalnu rěc dolnonimšćinu w jadnakej měrje. Toś te powšykne rědowanja njerozeznawaju se pó jadnotliwych kupkach.