nimske Sinti a Roma
> wěcej informacijow

Łužyske Serby
> wěcej informacijow

Saterske frizery
> wěcej informacijow

Pódzajtšne Frizy
> wěcej informacijow

Dańska mjeńšyna
> wěcej informacijow

Pódpołnocnych Frizow
> wěcej informacijow

Moin!
Wutrobnje witajće!
Hjertelig velkommen!
Latscho Diewes!
Hatelk wäilkemen!
Witajśo k nam!
Herzlich Willkommen!
Welcome!

aktualne

Kótare
mjeńšyny zastupujomy?

W Nimskej bydle styri pśipóznate awtochtone, narodne mjeńšyny a ludowe kupki: dańska mjeńšyna, friziska ludowa kupka, nimske Sinti a Romy a Łužyske Serby. Mjeńšynowa rada a mjeńšynowy sekretariat zastupujotej zgromadne zajmy toś tych styrich mjeńšynow napśeśiwo politice a zjawnosći. 

Awtochtone, narodne mjeńšyny a ludowe kupki rozeznawaju se wót pśidrogowarjow (jim groni se teke alochtone / nowe mjeńšyny), kótarež njejsu tradicionelnje w Nimskej žywe.

Mjeńšynowy sekretariat

Mjeńšynowy sekretariat jo se w l. 2005 w Barlinju załožył. Wón pśewzejo sekretariatnu funkciju za mjeńšynowu radu w swójom wšednem źěle a jo jogo zwězowańske městno, k Zwězkowemu sejmoju, zwězkowemu kněžaŕstwoju, Zwězkowej raźe ako teke Europskej raźe. Dalej informěrujo mjeńšynowy sekretariat zjawnosć, institucije a politiku wó styrich awtochtonych narodnych mjeńšynach a ludowych kupkach Nimskeje a jich aktualnych nastupnosćach.

Mjeńšynowa rada

Mjeńšynowa rada zastupujo zgromadne politiske zajmy styrich awtochtonych narodnych mjeńšynow a ludowych kupkow Nimskeje napśeśiwo zwězkowemu kněžaŕstwoju, Zwězkowemu sejmoju a Zwězkowej raźe. We wšednem źěle pódpěrujo se mjeńšynowa rada wót mjeńšynowego sekretariata w Barlinju.

Śěžyšća

Śěžyšći pśi źiwanju na zajmy styrich pśipóznatych mjeńšynow stej zawěsćenje wobstawnego politiskego zastupnistwa a pśesajźenje płaśecych mjeńšynowopšawniskich šćitnych zawězkow w Nimskej. Rowno tak dej aktiwne informaciske a zjawnostne źěło luźi sensibilizěrowaś za nastupnosći mjeńšynow. Aktualne śěžyšća mjeńšynowego źěła namakajośo how.

Partnarje, zajmowe zwězki a spěchowarje

How namakajośo kontaktne informacije k našym partnarjam, zajmowym zwězkam, spěchowarjam a pśisłušonym kupkam a towaristwam mjeńšynoweje rady, jadnotliwych mjeńšynow a ludowych kupkow.

Zakłady

Za šćit narodnych mjeńšynow eksistěrujo wjele mjazynarodnych dogronow ako teke narodnych pśedpisow. W nimskem, europejskem, ale teke mjazynarodnem pšawje su pśedpise, kenž šćitaju wšykne w Nimskej žywe narodne mjeńšyny a ludowe kupki a jich rěcy ako teke regionalnu rěc dolnonimšćinu w jadnakej měrje. Toś te powšykne rědowanja njerozeznawaju se pó jadnotliwych kupkach.