Frasche Rädj/Rada Frizow, sekcija pódpołnoc a Seelter Bund

Frasche Rädj/Rada Frizow, sekcija pódpołnoc

Kšywowa organizacija wšych za pódpołnocnu frizišćinu źěłajucych towaristwow w Pódpołnocnej Friziskej a na Helgolanźe jo Frasche Rädj/Rada Frizow, sekcija pódpołnoc z.t. W swójom wšednem źěle se wuglědujo ako kontaktowa a koordiněrujuca instanca, kótaraž zgromadne zajmy Pódpołnocnych Frizow dowenka a w drugich gremijach zastupujo. Cłonki Rady Frizow su wólone delegaty/zastupnice a zastupniki swójich towaristwow.

Sedło jo w Bräist/Bredstedt we wokrejsu Pódpołnocna Friziska w Šleswig-Holštejnskej. Nadawki Frasche Rädj/Rady Frizow daju se cełkownje do styrich nadawkowych wobceŕkow źěliś:

  • organizatoriske a wopśimjeśowe źěło,
  • zgromadne źěło w Mjazyfriziskej raźe a se wóspjetujuce lětne zmakanja,
  • kontakt k statnym institucijam a zgromadne źěło z nimi na krajnej, zwězkowej a europejskej rowninje,
  • reprezentatiwne nadawki

k homepage Frasche Rädj/Rady Frizow
wěcej wó Frizach

Zastupnica w Raźe mjeńšynow jo pśedsedarka Frasche Rädj/Rady Frizow, sekcija pódpołnoc, Ilse Johanna Christiansen ako teke jeje zastupnik Heinrich Bahnsen.

cłonki mjeńšynoweje rady

Ilse Johanna Christiansen (*1954)

pśedsedaŕka Frasche Rädj/Rady Frizow, sekcija pódpołnoc
• jo se naroźiła a wótrosła w Pódpołnocnej Friziskej
• diplomowa psychologowka
• aproběrowana psychoterapeutka, pśistajona we fachowej klinice
• licho źěłajuca, mjazy drugim w domje za zbrašnych

towarišnostna angažěrowanosć:
• pśedsedaŕka frakcije Połudnjowošleswigskego zwězka wólarjow (SSW) w měsćańskem parlamenśe Bredstedt/Bräist
• 2. pśedsedaŕka Friisk Foriining
• wót 2013 pśedsedaŕka Frasche Rädj/Rady Frizow, sekcija pódpołnoc
• wót 2015 zastupujuca šołtowka w Bredstedt/Bräist

Heinrich Bahnsen (*1949)

zastupny pśedsedaŕ Fraša Radj / Rady Fritzow, sekcija pódpołnoc / zastupny pśedsedaŕ pódpołnocnego friziskego towaristwa
• naroźony w Ockholmje, Pódpołnocnej Friziskej we frizišćańskem starjejšynem domje
• dipl. góspodaŕ žarjabnice
• do 2009 prokurist žarjabnice, źinsa na wuměńku

Towarišnostny angažement:
•    36 lět gmejnski zastupnik w Breklumje
•    9 lět cesnoamtski šołta
•    frakciski powědaŕ CDU
•    pśedsedaŕ socialnego, młoźinskego a sportowego wuběrka a financnego wuběrka
•    cłonk w amtskem wuběrku a w zgromaźinje šulskego zwězka
•    10 lět pśedsedaŕ financnego wuběrka šulskego zwězka
•    19 lět cłonk pśedsedaŕstwa w towaristwje Pódpołnocny friziski institut, Bredstedt/Bräist
•    wót 1997 cłonk pśedsedaŕstwa w Pódpołnocnem friziskem towaristwje z.t., mjazy tymi 3 lět pśedsedaŕ, wót 2013 zastupujucy pśedsedaŕ
•    zastupny pśedsedaŕ Fraša Radj / Rady Fritzow, sekcija pódpołnoc

Seelter Buund

Źinsajšny Seelter Buund jo se załožył 1972. Prědne domowniski towaristwo Seelter Buund jo se južo w lěśe 1952 załožyło, jo pak jano 10 lět wobstojało.

Głowny nadawk Seelter Buund ako domowniske towaristwo za Satersku jo zdźaržanje saterskofriziskeje rěcy ako teke wašnjow a nałogow Saterlanda. Zwězanosć z domownju, swójimi stawiznami a krajinu jo za Seelter Buund pógónjenje za źěło. Seelter Buund jo ze swójimi zastupnikami z EBLUL-Nimska, Radu mjeńšynow w Nimskej a pśez FUEN teke wusko zwězany z wjele drugimi mjeńšynami w Europje.

k homepage Seelter Buund
wěcej wó Frizach

Zastupnik w Raźe mjeńšynow jo Karl-Peter Schramm.

cłonki mjeńšynoweje rady

Karl-Peter Schramm (*1948)

cłonk pśedsedaŕstwa Seelter Buund
• Saterski Friza z Dolnosakskeje
• pówołanje: wucabnik specielnych šulow, něnto na wuměńku

pówołańska droga:
•    1964-1966 srjejźna wikowańska šula
•    1964-1966 srjejźna wikowańska šula a w AOK Oldenburg
•    1971 srjejźne zastojnstwowe pśespytowanje
•    1971 njeabiturjentne pśespytowanje na uni w Bremenje
•    1971-1974 studij za wucabnikjski amt na uniwersiśe Carl-von-Ossietzky w Oldenburgu
•    1977-1979 studij wósebneje pedagogiki/pedagogiki do wuknjenja brašnych
•    1975-1990 wucabnik na wósebnej šuli Barßel
•    wót 1990 na wuměńku

towarišnostna angažěrowanosć:
•    cłonk SPD wót 1970
•    wót 1986 cłonk gmejnskeje rady w Saterskej
•    cłonk wšakich fachowych wuběrkow, na pśikład zastojnstwowego wuběrka a pśedsedaŕ fachowego wuběrka wognjowego wobornistwa SPD
•    wót 1995 źěło w domowniskem towaristwje; cłonk pśedsedaŕstwa Seelter Buund
•    wót 1998 pśedsedaŕ Europejskego běrowa za rěcne mjeńšyny (EBLUL Nimska)
•    wót 2004 cłonk we wuběrku za pšašanja friziskeje ludoweje kupki
•    wót 2005 cłonk w Raźe mjeńšynow Nimskeje

Wědomnostny nadawk mějucy za sateršćinu frizišćinu

Wót kóńca 2020 jo Henk Wolf wědomnostny zagronity za sateršćinu pla Olborskeje krajiny z běrowom w radnicy w Ramshold / Novelse. Roźony Friza z Nižozemskeje jo prědny głownoamtski zagronity za rěc gmejny Saterland / Seelterlound we wokrejsu Cloppenburg. Doněnta wobgranicowane połojcne městno zagronitego za saterfrizišćinu wutwarijo se z pśidatnymi srědkami zwězkowego etata w olborskej krajinje na połne casowe městno. Wěcej informacijow wó wědomnostnem zagronitem za sateršćinu: www.seeltersk.de und www.saterland.de.