Centralna rada nimskich Sintow a Romow

Centralna rada nimskich Sintow a Romow jo se załožyła w februarje 1982 a jo njewótwisny kšywowy zwězk 17 krajnych zwězkow. Wóna jo bergaŕskopšawniska a politiska zastupnica zajmow nimskich Sintow a Romow ze sedłom w Heidelbergu. Centralna rada se zasajźujo za rownopšawne wobźělenje Sintow a Romow w politice a towarišnosći a za šćit a spěchowanje ako narodna mjeńšyna.

W ramach swójogo bergaŕskopšawniskego źěła se pilnujo wó pśesajźenje “Ramikowego dogronjenja k šćitoju narodnych mjeńšynow” na narodnej rowninje a stoj k tomu we wobstawnem dialogu ze zwězkowymi a krajnymi kněžaŕstwami. Za nimskich Sintow a Romow jo Centralna rada w maju 1995 pśesajźiła kazniske pśipóznaśe ako narodna mjeńšyna. Za nimsku romańšćinu jo dojśpiła pśipóznaśe ako rěc narodneje mjeńšyny wótpowědujucy Europejskej charśe regionalnych abo mjeńšynowych rěcow Europejskeje rady. Wóna spěchujo zmakanja z pśežywjecymi holocousta, zasajźujo se za šćit rowow wót nacizma pśeslědowanych Sintow a Romow a organizěrujo pšawidłownje jězdy k historiskim wopomnišćam w tu- a wukraju.

Na mjazyrodnej rowninje zastupujo Centralna rada zajmy Sintow a Romow pšawidłownje na konferencach EU, Europejskeje rady a OSZE a jo cłonk we wjele narodnych a mjazynarodnych mjeńšynowych organizacijach.

> k homepage Centralneje rady Sintow a Romow
> wěcej wó nimskich Sintach a Romach

Zastupnika w Raźe mjeńšynow stej Romani Rose, Herbert Heuss a Jara Kehl.

cłonki mjeńšynoweje rady

Romani Rose (*1946)

pśedsedaŕ Centralneje rady nimskich Sintow a Romow
• až do 1982 samostatny pśekupc
• bergaŕskopšawniski aktiwist
• wót 1982 pśedsedaŕ Centralneje rady nimskich Sintow a Romow

pówołańska droga a towarišnostna angažěrowanosć:
• wót 1991 jadnaŕ Dokumentaciskego a kulturnego centruma nimskich Sintow a Romow w Heidelbergu
• cłonk direktoriuma togo w lěśe 1988 w Tokio załožonego Mjazynarodnego gibanja pśeśiwo diskriminizěrowanju a rasizmoju (IMADR)
• w maju 1995 jo Rose dojśpił w zgromadnem źěle z cłonkojskimi towaristwami Centralneje rady pśipóznaśe a spěchowanje nimskich Sintow a Romow ako narodna mjeńšyna w Nimskej ze swójskeju mjeńšynoweju rěcu, zwězane ze zaměrom jich rownopšawnego wobźělenja na towarišnostnem a politiskem žywjenju
• ako konsekwenca z jogo mjazynarodnego źěła bu Rose 29. maja 2006 ako prědny zastupnik Sintow a Romow wót pólskego kněžaŕstwa ako cłonk Mjazynarodneje oświęćimskeje rady pomjenjony
• cłonk pśirady Zwězkoweje antidiskriminěrowańskeje instance (ADS) ako teke kuratorijowu Kulturneje załožby Nimskego kopańcowego zwězka (DFD) a Manfred-Lautenschläger-załožby

Jara Kehl (*1976)

politiska referentka Centralneje rady Nimskich Sintow a Romow
• politiska wědomnostnica

pówołańska droga a towarišnostna angažěrowanosć:
•    studium politiskich wědomnosćow na Lichotnej uniwersiśe w Barlinju
•    pótom źěło za wšake migrantojske samoorganizacije w Barlinju
•    mjazy drugim  nawjedowanje źělnego projekta “bridge” – barlinske seśi za pšawo pśebywanja pśi Kurdistanskem kulturnem a pomocnem towaristwa z.t.
•    wót lěta 2011 politiska referentka Centralneje rady Nimskich Sintow a Romow w Heidelbergu a tam zagronita za koncepciju a pśewjeźenje iniciatiwow k mjeńšynowej politice za pśipóznaśe, spěchowanje a šćit nimskich Sintow a Romow ako narodna mjeńšyna