Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t. – Zwězk Łužyskich Serbow z.t. – Bund Lausitz Sorben e.V.

Domowina ze sedłom w Budyšynje / Bautzen jo politiski njewótwisny a samostatny zwězk Serbow a kšywowy zwězk serbskich towaristwow Górneje a Dolneje Łužyce. Wóna jo zastupjaŕka zajmow serbskego luda a statkujo wósebnje w serbskem sedleńskem rumje kraja Bramborska a Lichotnego stata Sakska.

Wót jeje załoženja w lěśe 1912 zasajźujo se Domowina za zdźaržanje, wuwiśe, spěchowanje a rozšyrjenje górno- ako teke dolnoseaaarbskeje rěcy, kultury a tradicijow serbskego luda. Wóna zjadnośijo a pódpěrujo ako kšywowa organizacija Serbow a serbske towaristwa w swójom źěle a zastupujo swóje zajmy w zjawnosći, napśeśiwo parlamentam a institucijam a zastojnstwam na rowninje komunow, wokrejsow, krajow a zwězka, ako teke na mjazynarodnej rowninje.

> k homepage Domowiny
> wěcej wó Serbach

Zastupniki w mjeńšynowej raźe su:
za Górnoserbow Dawid Statnik a Judit Šołćina / Scholze
a za Dolnoserbow Kito Ella / Christian Elle.

cłonki mjeńšynoweje rady (menij wótcyniś)

Dawid Statnik (*1983)

pśedsedaŕ Domowiny – Zwězk Łužyskich Serbow z.t.
Vorsitzender der Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.

pówołańska droga:
• do 2013 mejstaŕ za zarědowańsku techniku we fachowem wobłuku jawišćo/studijo
• wót lěta 2011 pśedsedaŕ Domowiny w głownem zastojnstwje

Towarišnostny angažement:
• 2007-2009 cłonk pśedsedaŕstwa Serbskego młoźinskego towaristwa Pawk z. t.
• wót lěta 2009 cłonk Zwězkowego pśedsedaŕstwa Domowiny
• wót 2011 pśedsedaŕ Domowiny
• wót lěta 2013 cłonk zgromaźiny Sakskego wustawa za priwatny rozgłos a nowe medije (SLM), wót 2020 jeje pśedsedaŕ
• wót 2015 cłonk Rady za serbske nastupnosći w Lichotnem staśe Sakska

Judit Šołćina/Scholze (*1979)

głowna jadnaŕka Domowiny / Geschäftsführerin der Domowina

pówołańska droga:
• diplomowa psychologowka
• 2009-2015 projektowa wjednica Seśi za wěcejrěcnosć a rěcnu wjelerakosć RML2future ako teke europejskeje rěcneje kampanje language diversity
• 2013-2021 wjednica mjeńšynowego sekretariata styrich awtochtonych narodnych mjeńšynow, ludowych kupkow Nimskeje w Barlinju
• wót 2022 głowna jadnaŕka Domowiny

towarišnostny angažement:
• 1998-2000 cłonk pśedsedaŕstwa serbskego młoźinskego towaristwa Pawk z.t.
• 2000-2002 a 2003-2005 cłonk prezidiuma Młoźiny europejskich ludowych mjeńšynow (MENS)
• 2009-2021 cłonk zwězkowego pśedsedaŕstwa Domowiny a wót 2011 jogo prezidiuma
• 2013-2017 zastupujucy pśedsedaŕ Domowiny
• wót 2015 cłonk towaristwa k spěchowanju Serbskego kulturnego a informaciskego centruma w Barlinju (SKI)

cłonki mjeńšynoweje rady / Dolnoserby

Kito Ela / Christian Elle (*1949)

cłonk zwězkoweho předsedaŕstwa Domowiny

• naroźony a wótrosł w Komorowje pla Rakec (Górna Łužyca / Sakska)
• bydli wěcej ako 40 lět w Dolnej Łužycy

pówołańska droga:
•    wucabnik za fyziku a matematiku na wuměńku
•    1985-1990 wjednik Serbskeje rozšyrjoneje wušeje šule Chóśebuz
•    1998-2001 wědomnostny sobuźěłaśeŕ Serbskego šulskego towaristwa z.t.
•    2001-2011 wjednik dolnołužyskeje wótnožki Rěcnego centruma WITAJ

towarišnostny angažement:
•    Kito Ela ma wjelike zasłužby pśi rewitalizaciji serbskeje rěcy w Dolnej Łužycy.
•    cłonk Zwězkowego pśedsedaŕstwa Domowiny