Cynitosći & nadawki

Jadno z nejwažnjejšych źěłowych pólow mjeńšynowego sekretariata zgromadnje z mjeńšynoweju radu jo zastupnistwo zajmow awtochtonych narodnych mjeńšynow a ludowych kupkow w Nimskej. K tomu słuša mimo pozicioněrowanja a pósrědnjenja nastupnosćow, gódnotow a pšawow mjeńšynow napśeśiwo narodnym a mjazynarodnym politiskim organam a gremijam wósebnje natwarjenje a woplěwanje seśow w politice, zwězkach, wědomnosći a medijach.

Mjeńšynowy sekretariat zastupujo mjeńšynowu radu a jadnotliwe mjeńšyny ako pśigranjański partnaŕ za zastojnstwa, organizacije, casnikaŕskich zastupnikow, wědomnostnikow a zajmcow w pšašanjach narodnych mjeńšynow w Nimskej a ma zjawnostne ako teke lobbyjowe źěło.

Pšawidłowne pósrědnjenje informacijow wó aktualnych tematiskich śěžyšćach awtochtonych mjeńšynow stoj pśi tom za mjeńšynowy sekretariat na prědnem městnje. Wušej togo wobźělijo se mjeńšynowy sekretariat na pósejźenjach a gremijach (na pśikład: rozgronowy krejz Narodne mjeńšyny pśi nutśikownem wuběrku Nimskego zwězkowego sejma, póraźujuce wuběrki mjeńšynow pśi ministaŕstwje nutśikownego a za domownju), woglědujo wažne zarědowanja a pśigótujo pó wopśimjeśu a organizatoriski rozgrona mjeńšynoweje rady z cłonkami Nimskego zwězkowego sejma, zwězkowego kněžaŕstwa a dalšnymi mjeńšynopolitiskimi stakeholderami.

Mjeńšynowy sekretariat pśewzejo pśi tom slědujuce nadawki a funkcije:

 • zwězujuca instanca pśipóznatych narodnych mjeńšynow k zwězkowym organam Zwězkowy sejm, zwězkowe kněžaŕstwo ako teke Zwězkowa rada, wósebnje źiwanje a
  pśewóźowanje parlamentariskego źěła zwězka a jogo wuběrkow z glědanim na nastupnosći a problemy

 • woplěwanje kontaktow ako teke pśedstajenje pozicijow tych styrich pśipóznatych narodnych mjeńšynow napśeśiwo wuběrkam Zwězkowego sejma, wótpósłańcam Zwězkowego sejma, frakcijam, kněžaŕstwoju a ministaŕstwam,

 • zastupowanje zajmow tych styrich pśipóznatych narodnych mjeńšynow pśi wuwjeźeńskich póstajenjach ku kaznjam a pśizwólenjam,

 • wuźěłanje zgromadnych stojnišćow a pósuźowanjow mjeńšynowych organizacijow,

 • zjawnostne źěło k temam, kenž pótrjefje nastupnosći mjeńšynoweje politiki, rěcy, kultury, wšobocne informacije wó narodnych mjeńšynach a narodnostnej politice w Nimskej,

 • zastupowanje mjeńšynowych zwězkow w narodnych a mjazynarodnych gremijach, mjazy drugim

 • zastupujucy cłonk w pśiraźe “Zwězkowa antidiskriminěrujca instanca” (ADS),

 • zastupnik mjeńšynowych organizacijow na “Implementěrowańskich konferencach OSZE k cłowjeskej dimensiji”,

 • pśigranjański partnaŕ za doglědowańske gremije mjeńšynoweje politiki Europejskeje rady,

 • funkcija sekretariata za Mjeńšynowu radu tych styrich pśipóznatych awtochtonych narodnych mjeńšynow w Nimskej

Wjednik sekretariata mjeńšynow Nimskeje jo Gösta Nissen.
Mjeńšynowy sekretariat ma swójo sedło w Zwězkowej aleji 216-218 w Barlinju. Wón se spěchujo wót zwězkowego ministaŕstwa  nutśikownego a za domownju na zakłaźe wobzamknjenja Nimskego zwězkowego sejma.