Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t. – Zwězk Łužyskich Serbow z.t. – Bund Lausitz Sorben e.V.

Domowina ze sydłom w Budyšinje je politisce njewotwisny a samostatny zwjazk Serbow a třěšna organizacija serbskich towarstwow Hornjeje a Delnjeje Łužicy. Wona zastupuje zajimy serbskeho luda a skutkuje wosebje w serbskim sydlenskim rumje kraja Braniborska a swobodneho stata Sakskeje.

Wot załoženja w lěće 1912 sem zasadźuje so Domowina za zachowanje, wuwiće, spěchowanje a rozšěrjenje hornjoserbšćiny a delnjoserbšćiny, kultury a tradicijow serbskeho luda. Wona zjednoća a podpěruje jako třěšna organizacija Serbow a serbske towarstwa w jich dźěle a zastupuje zajimy w zjawnosći, napřećo parlamentam a institucijam a zarjadnistwam w komunach, wokrjesach, krajach a zwjazku, kaž tež na mjezynarodnej runinje.

> Homepage Domowiny
> Wjace wo Serbach

Zastupjerjo w mjeńšinowej radźe su:
za Hornju Łužicu Dawid Statnik a Judit Šołćina/Scholze
a za Delnju Łužicu Kito Ela / Christian Elle.

čłonojo mjeńšinoweje rady hornjoserbja

Dawid Statnik (*1983)

předsyda Domowiny – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t.
Vorsitzender der Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.

powołanski puć:
• hač do 2013 mišter za zarjadownsku techniku w fachowym wobłuku jewišćo/studijo
• wot 2013 hłownohamtski předsyda Domowiny

towaršnostny angažement:
• 2007 – 2009 čłon předsydstwa serbskeho młodźinskeho towarstwa „Pawk“
• wot 2009 čłon zwjazkoweho předsydstwa Domowiny
• wot 2011 předsyda Domowiny
• wot 2013 čłon zhromadźizny sakskeho wustawa za priwatny rozhłós a nowe medije (SLM), wot 2020 předsyda
• wot 2015 čłon rady za serbske naležnosće w Swobodnym staće Sakska

Judit Šołćina/Scholze (*1979)

jednaćelka Domowiny / Geschäftsführerin der Domowina

powołanski puć:
• diplomowa psychologowka
• 2009 – 2015 projektowa nawodnica syće za wjacerěčnosć a rěčnu wšelakorosć RML2future kaž tež europskeje rěčneje kampanje language diversity
• 2013 – 2021 nawodnica mjeńšinoweho sekretariata štyrjoch awtochtonych narodnych mjeńšinow a ludowych skupinow, Berlin
• wot 2022 jednaćelka Domowiny

towaršnostny angažement:
• 1998 – 2000 čłonka předsydstwa serbskeho młodźinskeho towarstwa „Pawk“
• 2000 – 2002 a 2003 – 2005 čłonka prezidija Młodźiny europskich ludowych skupinow (JEV)
• 2009 – 2021 čłonka zwjazkoweho předsydstwa Domowiny a wot 2011 jeje prezidija
• 2013 – 2017 zastupowaca předsydka Domowiny
• wot 2015 čłonka towaršnosće k spěchowanju srebskeho kulturneho a informaciskeho centruma w Berlinje

čłonojo mjeńšinoweje rady delnjoserbja

Kito Ela / Christian Elle (*1949)

čłon Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny / Mitglied des Bundesvorstandes der Domowina

• narodźeny a wotrostł w Komorowje pola Rakec (Hornja Łužica/Sakska)
• bydli přez 40 lět w Delnjej Łužicy

powołanski puć:
•    wučer za fyziku a matematiku na wuměnku
•    1985 – 1990 nawoda Serbskeje rozšěrjeneje wyšeje šule Choćebuz
•    1998 – 2001 wědomostny sobudźěłaćer Serbskeho šulskeho towarstwa z.t.
•    2001 – 2011 nawoda Delnjołužiskeje wotnožki rěčneho centruma WITAJ

towaršnostny angažement:
•    Kito Ela ma wulku zasłužbu při rewitalizaciji serbskeje rěče w Delnjej Łužicy
•    čłon zwjazkoweho předsydstwa Domowiny