Opgaver og aktiviteter

Et af de vigtigste arbejdsområder for Mindretalssekretariatet og Mindretalsrådet er at fungere som repræsentanter for de tyske autoktone nationale mindretal og etniske grupper og varetage deres interesser. Ud over at positionere og formidle mindretallenes bekymringer, værdier og rettigheder til nationale og internationale politiske organer og udvalg, omfatter dette arbejde især etablering og vedligeholdelse af netværk inden for politik, organisationer, videnskab og medier.

Mindretalssekretariatet repræsenterer Mindretalsrådet og de respektive mindretal som deres kontaktpartner overfor myndigheder, organisationer, repræsentanter for pressen, forskere og interesserede parter i spørgsmål vedrørende nationale mindretal i Tyskland og udfører i den sammenhæng PR- og lobbyarbejde.

Mindretalssekretariatet prioriterer den regelmæssige udveksling af oplysninger om aktuelle nøgleemner vedrørende de oprindelige mindretal højt. Derfor deltager Mindretalssekretariatet ved møder i udvalg og institutioner (f.eks. den nationale diskussionsgruppe for mindretal i den tyske Forbundsdags indenrigsudvalg og de rådgivende udvalg for mindretal i Forbundsministeriet for indre anliggender) og deltager desuden i vigtige begivenheder. Desuden forberedes indholdet og tilrettelæggelsen af drøftelser med Mindretalsrådet og medlemmerne af den tyske Forbundsdag, den tyske Forbundsregering og andre aktører inden for mindretalspolitik.

Mindretalssekretariatet varetager i den sammenhæng følgende opgaver og funktioner:

 • at være forbindelsesled mellem de anerkendte mindretals forbund og forbundsrepublikkens Tysklands organer,dvs. Forbundsdagen, Forbundsregeringen og Forbundsrådet, især
  med henblik på at observere og ledsage forbundsstatens og udvalgenes arbejde i forhold til mindretallenes politiske interesser og problemstillinger

 • at netværke mellem de fire anerkendte mindretal og redegøre for deres positioner overfor forbundsdagens udvalg forbundsdagens medlemmer, partier, regeringer og ministerier

 • at varetage de fire anerkendte mindretals interesser mht. lovenes implementering og bevillinger

 • at udarbejde fælles stillingtagener og vurderinger for mindretalsorganisationerne

 • at udføre PR-arbejde og medievirksomhed omkring emner, der vedrører mindretallets politik, sprog og kultur, foruden at oplyse og informere omkring de nationale mindretal og mindretalspolitikken i Tyskland

 • at repræsentere mindretallets forbund og foreninger i nationale og internationale kommissioner og arbejdsgrupper, bl.a. som:

 • stedfortrædende medlem i det rådgivende udvalg for forbundsstatens anti-diskrimineringskommission ,,Antidiskriminierungsstelle des Bundes” (ADS)

 • repræsentant for mindretalsorganisationerne i konferencerne ,,OSZE-lmplementierungs-Konferenzen zur Menschlichen Dimension”

 • kontakt til Europarådets mindretalspolitiske overvågnings-komiteer

 • at fungere som sekretariat for de fire anerkendte autoktone nationale, tyske mindretals mindretalsråd.

Den nuværende direktør for mindretalssekretariatet er Gösta Nissen.
Mindretalssekretariatet har indtil videre sit hjemsted i Bundesallee 216-218 in Berlin. Mindretalssekretariatet skifter kontor i slutningen af sommeren 2023. Det nye hjemsted vil være: Salzufer 1 ( ved Englische Straße), 10587 Berlin. Det finansieres af forbundsministeriet for indre anliggender på grundlag af en beslutning fra den tyske Forbundsdag/Es wird vom Bundesministerium des Innern und für Heimat aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.