Den Europæiske Union (EU)

Den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog  indeholder ikke alene en ikke-diskriminationsbestemmelse vedrørende brugen af disse sprog, men også bestemmelser med henblik på at styrke dem. Desuden forpligter EU sig til at respektere kulturer, religioner og sprog.

Den betydning, som EU og dets medlemsstater tillægger de enkelte regioner, kommer desuden til udtryk i institutionen for Regionsudvalget.   Dette er et rådgivende EU-organ for Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet. Regioner og byer i medlemsstaterne får dermed en stemme i EU-beslutningsprocessen. Regionsudvalget er ikke et organ for mindretal, men mindretallene kan dog gøre deres interesser gældende i Regionsudvalget, via deres arbejde i de forskellige bosættelsesområder.

EU-Rådet har også vedtaget en række direktiver mod forskelsbehandling, f.eks. om anvendelsen af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse fra 2000 (2000/43/EF).. Men ingen af direktiverne omhandler dog udtrykkeligt forskelsbehandling på grund af sprog eller tilhørsforhold til et nationalt mindretal.